Federale maatregelen

Op federaal niveau zijn heel wat maatregelen getroffen voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis. De meeste informatie is te vinden op we website van de overheid www.info-coronavirus.be/nl/. Hieronder zetten we nogmaals en voor alle duidelijkheid alle maatregelen nog eens op een rijtje.


Fiscale schulden en btw

Doel

Steun bieden aan natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO), ongeacht de activiteitensector, die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus.

Welke maatregelen kunnen worden aangevraagd?

Na ontvangst van het aanslagbiljet of een betalingsbericht, kunnen de volgende maatregelen worden aangevraagd met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, btw, PB, VenB of BNI:

Afbetalingsplan
Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Wie van de steunmaatregelen wil gebruikmaken, moet echter een aantal voorwaarden naleven.

Termijn

De aanvraag moet voor 30 juni 2020 ingediend via het formulier dat hier kunt vinden:

AANVRAAG INDIENEN

Een antwoord op de aanvraag zal binnen een termijn van 30 dagen na indiening worden gegeven.

Dit formulier moet ingevuld worden toegestuurd per brief of per e-mail naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon). Informatie over het exacte RIC waarvan de natuurlijke persoon of rechtspersoon afhangt kan worden gevonden op:

MEER INFORMATIE


Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar 2020 kan een uitstel worden verkregen van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op de uitkeringen. Ook hiervoor dient te worden bewezen dat de zelfstandige financiële moeilijkheden ondervindt door het coronavirus.

Voor meer info:

MEER INFO

en neem contact op met uw sociaalverzekeringsfonds:

CONTACT OPNEMEN

Uitstel van betaling en kwijtschelding van verhogingen

Door deze maatregel kunnen zelfstandigen uitstel verkrijgen voor de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020, zonder dat daarbij verhogingen van 3% of 7% worden aangerekend.

De bijdragen worden als volgt betaald:

  • De bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 moet worden betaald op 21 maart 2021
  • De bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020 moet worden betaald voor 30 juni 2021.

Deze maatregel geldt bovendien voor de regularisatie van de sociale bijdragen waarvan de betalingstermijn werd vastgelegd op 31 maart 2020. De zelfstandige die van dit uitstel van betaling van een van of al deze bijdragen wil gebruikmaken, moet voor 15 juni 2020 een schriftelijke aanvraag indienen via zijn socialezekerheidsfonds.

Die aanvraag gebeurt met een formulier. Dit uitstel heeft geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de bijdragen op de vastgelegde termijnen werden betaald. Als de bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd. Let wel: om te kunnen genieten van de aftrek voor het Vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen, moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen.

Wie dus een uitstel heeft verkregen van betaling van zijn sociale bijdragen, kan dus zijn VAPZ niet aftrekken.

Verlaging van sociale bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Uitstel van sociale bijdragen

Op dit moment wordt in het kader van de coronacrisis onderzocht of de voorwaarden om een uitstel te verkrijgen kunnen worden versoepeld.


Socio-economische maatregelen

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Wanneer een onderneming getroffen wordt door een afname van cliënteel waardoor het bestaand arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, kan u voor uw werknemers een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren.
Werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.
Deze maatregel en haar procedure verschilt evenwel of uw werknemers vallen onder het arbeidersstatuut dan welk het bediende statuut.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan hij een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.
Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

Telewerk

De overheid moedigt telewerk op dit moment aan. Er bestaan al heel wat fiscale voordelen voor thuiswerken, zoals voor de terbeschikkingstelling van IT-materiaal en internet door de werkgever. Let wel: als de werknemer dit materiaal ook gebruikt voor privédoeleinden, dan moet een voordeel in natura verrekend worden, met bijbehorende bedrijfsvoorheffing, patronale en persoonlijke sociale bijdragen.

Pc: 72 euro / toestel
Tablet, gsm, smartphone: 36 euro / toestel
Internet: 60 euro eenmalig 
Telefoonabonnement: 48 euro

Werkgevers kunnen ook tussenkomen in de kosten die de werknemer zelf draagt voor de aanschaf van een computer en internet die ze gebruiken voor het telewerk. De RSZ voorziet daarin in een forfait van 20 euro per maand voor de pc en voor internet zonder dat daarbij de werkelijke kosten hoeven te worden bewezen. Aan dit forfait hangen echter voorwaarden vast.

Tot slot kan een werknemer ook een thuiswerkvergoeding toekennen voor de kosten van een thuiskantoor. Dat kan bijvoorbeeld dienen voor het gebruik van elektriciteit, water, verwarming, bureaumateriaal. Voor de toekenning van deze vergoeding dient een voorafgaand akkoord te worden gesloten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Na overleg met de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) werd overeengekomen een zogenaamde FAST TRACK aanvraagprocedure te installeren waarbij de voornoemde goedkeuring per direct kan verkregen worden onder minimale voorwaarden (formele doch verkorte aanvraag, tijdelijk karakter, geen dubbel gebruik, enzovoort).

1. Boekhouding & fiscaliteit

Wij helpen u bij uw administratieve en boekhoudkundige taken. Van het opstellen van tussentijdse balansen tot jaarrekeningen. Aangifte van btw of personen- en vennootschapsbelasting? Ons accountantsteam staat klaar om u te ondersteunen. Ontdek onze boekhoudkundige en fiscale diensten.

2.Financieel advies

Onafhankelijk en professioneel financieel advies in de ruime zin. VBD Accountants zet de bakens uit voor de financiële planning van uw kmo.

PROFESSIONEEL SUCCES BOEKEN?

Ons gedreven specialistenteam staat permanent voor u paraat. We werken met vaste aanspreekpunten en dossierbeheerders. Een persoonlijke en vertrouwensband is de basis voor uw succes. We behandelen uw dossier deskundig en discreet.

Een persoonlijke en vertrouwensband is de basis voor uw succes. We behandelen uw dossier deskundig en discreet.

Contact

014 61 97 78 contact@vbdaccountants.be

Vosselaar

Antwerpsesteenweg 202
2350 Vosselaar

© 2019 Hesley. All Rights Reserved.

Request Appointment

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Back to top